Cardio-oncologie

Pilootproject Cardio-oncologie

Een onderzoeksteam van het UZ Brussel en Group Care Belgium ontwikkelt sinds 2021 het Group Care model voor de cardio-oncologische kliniek. De inhoud (medische opvolging, preventie, empowerment) maar ook de haalbaarheid en toepasbaarheid van zorgverlening volgens het Group Care-model bij patiënten met (kans op) hart- en vaatziekten na oncologische behandeling wordt onderzocht.

Cardio-oncologie

De vooruitgang in de kankerbehandelingen hebben geleid tot een betere overleving van patiënten met kanker. Helaas ontwikkelen zich vaak nieuwe hart- en vaataandoeningen als bijwerking van de kankerbehandeling of door aanwezigheid van cardiovasculaire risicofactoren. Gekende risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn diabetes, hoge bloeddruk, gewichtstoename, roken, hoge alcoholinname, sedentaire gewoontes en cardiorespiratoire fitheid.

La surveillance à long terme du cœur est essentielle et est de plus en plus organisée dans la clinique de cardio-oncologie. Le cardio-oncologue se concentre non seulement sur la prévention et le traitement des maladies cardiaques par chimiothérapie et/ou radiothérapie, mais aussi sur la réduction des facteurs de risque.

Traditioneel wordt een patiënt jaarlijks opgevolgd door een arts of verpleegkundige. Maar beperkte tijd belemmert de focus op educatie en coaching. Idealiter zou de follow-up op lange termijn voor alle patiënten toegankelijk moeten zijn en ontwikkeld volgens de meest recente (internationale) richtlijnen met de focus op het bereiken of behouden van een optimale gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven. Het Group Care-model biedt hierop een antwoord door de zorg in een kleine groep van patiënten met een gelijkaardige problematiek in een reeks sessies te organiseren.

Group Care

In een zestal bijeenkomsten krijgen mensen met (risico op) hartproblemen na kankerbehandeling meer kennis van en grip op hun eigen gezondheid. Elke sessie wordt gefaciliteerd door eenzelfde team van hartfalenverpleegkundigen dat de groep zal begeleiden doorheen het ganse traject. Door een beter en langer contact met de zorgprofessional is het mogelijk voor de deelnemers om hun medische toestand zelf op te volgen en beter te begrijpen, te leren van anderen, meer vragen te stellen en langer over iets door te praten. Zo ontstaat er wederzijds begrip en vertrouwen.

En combinant les soins médicaux requis, l'information et l'éducation, et en échangeant des expériences, vous obtenez un programme de soins complet adapté au patient cardio-oncologique.

Participation active aux soins (médicaux)

Voorlichting &
educatie

Se soutenir mutuellement et échanger des connaissances

Résultats attendus

Uit onderzoek blijkt dat Group Care betere uitkomsten geeft in de zorg, zowel voor zwangere vrouwen als voor patiënten met diabetes. Dit pilootproject is het eerste waarbij het Group Care-model binnen de cardiologie wordt toegepast.

Op basis van kwalitatief onderzoek zal de haalbaarheid en toepasbaarheid van Group Care in cardio-oncologie worden onderzocht. Het empowerment en zelfmanagement van patiënten staat voorop met als doel de aanpassing in de levensstijl, de controle op het ziekteverloop en een betere therapietrouw.