Wat is Group Care?

Waarom kiezen voor Group Care?

Group Care, gebaseerd op het CenteringPregnancy model, is een andere benadering van zorg, waarbij de medische opvolging wordt gecombineerd met gezondheidspromotie en ziektepreventie in groep en de ontwikkeling van een duurzaam sociaal netwerk. Mensen worden aangemoedigd om hun gezondheid en welzijn zelf in handen te nemen.

Bij Group Care worden er een tiental sessies georganiseerd, waarbij telkens dezelfde groep van acht tot twaalf deelnemers (en eventueel hun partners) aanwezig is/zijn. De groepen worden gefaciliteerd door twee personen, waarvan minstens één wettelijk bevoegd is om de medische opvolging op zich te nemen. De medische check-up zit in de groepssessie geïntegreerd, alsook het delen van informatie. Op deze manier zorgt Group Care ervoor dat het medisch gebeuren genormaliseerd wordt, de deelnemers empowered worden in hun eigen zorgtraject en er continuïteit van zorg en zorgverlener is.

De essentiële elementen van Group Care

Group Care omvat 3 kerncomponenten: medische opvolging, interactief leren en versterking van het sociale netwerk. De principes van het model zijn cruciaal voor het succes. Enkel wanneer voldaan wordt aan deze kerncomponenten, kan men spreken van Group Care.

Deze kerncomponenten kunnen op hun beurt verder worden opgedeeld in 9 essentiële elementen. Group Care omvat volgende elementen:


Medische opvolging

Het individuele medisch onderzoek, uitgevoerd door de hulpverlener die hier wettelijk toe bevoegd is, maakt deel uit van de sessie. Dit wil zeggen dat het onderzoek tijdens de 2 uur durende sessie plaatsvindt en bij voorkeur in deze groepsruimte wordt uitgevoerd, rekening houdend met de privacy (door af te schermen en muziek af te spelen). Tijdens dit kort individueel moment kunnen persoonlijke bekommernissen en problemen worden besproken. Algemene vragen worden naar de groepsdiscussie gebracht, gezien andere deelnemers doorgaans gelijkaardige vragen en bekommernissen ervaren.

Deelnemers voeren zelf ook metingen uit, zoals bijvoorbeeld hun gewicht en bloeddruk, en registreren deze. Dit bevordert het empowerment en controle over de eigen gezondheid. De co-facilitator is aanwezig in de groepsruimte en kan, indien nodig, de deelnemers bijspringen.

Er is continue evaluatie en kwaliteitscontrole op verschillende niveaus: de dagelijkse werking en het proces wordt geëvalueerd, er is regelmatig evaluatie met deelnemers, de facilitators beoordelen het verloop van de sessies, de groepsdynamiek, de gebruikte methodieken en de faciliterende stijl. De stuurgroep speelt hierbij een centrale rol door op regelmatige basis samen te komen, de voortgang te evalueren en bij te sturen waar nodig. Daarnaast worden facilitators aangemoedigd om deel te nemen aan intervisies om ervaringen en kennis te delen met andere facilitators.


Interactief leren

De bijdrage van elke deelnemer in de groep is belangrijk en de hulpverleners faciliteren het delen van ervaringen aan de hand van interactieve activiteiten. De informatie komt hoofdzakelijk vanuit de groep en de klassieke lesgevende stijl door hulpverleners wordt vermeden. Het toepassen van specifieke methodieken en didactische materialen zorgt voor interactieve groepssessies.

Doordat de groepssessies plaatsvinden in een open kring zonder obstakels (zoals tafels), wordt het contact tussen de leden en hulpverleners vergemakkelijkt. De kring geeft weer dat iedereen in de groep gelijk is, er is geen machtsverhouding. Om dit te benadrukken verspreiden de hulpverleners zich (ze zitten niet naast elkaar) en dragen ze bij voorkeur burgerkledij. Het lokaal waarin de groepssessie plaatsvindt, is groot genoeg om iedereen comfortabel in een kring te kunnen installeren en omvat een gedeeltelijke afgescheiden (bv. d.m.v. een paravan) hoek/ruimte waar het individuele medisch onderzoek kan gebeuren.

Elke sessie heeft dezelfde structuur: opening, medische check-up, bespreking van thema’s (inclusief pauze) en afsluiting. Afhankelijk van de noden van de groep is er variatie mogelijk. 

Groepen van 5 tot 12 deelnemers zijn ideaal voor een interactieve groepssessie. Kleinere groepen zijn niet kostenefficiënt en verhinderen het groepsproces. Grotere groepen zijn moeilijk werkbaar (o.a. voor de medische opvolging) en verhindert de participatie van alle groepsleden. Naast de groepsgrootte, wordt er ook zorgvuldig nagedacht over de groepssamenstelling: groepen worden samengesteld aan de hand van een logisch criterium, bijvoorbeeld het aantal zwangerschapsweken in geval van zwangerschap, type kanker, leeftijd van het kind, …


Versterking van het sociale netwerk

De stabiliteit van de groep wordt zo veel als mogelijk behouden om een gevoel van veiligheid en privacy te creëren. Hierdoor wordt ook de groepsdynamiek en het ontwikkelen van een sociaal netwerk gestimuleerd. Dit geldt voor alle leden, inclusief de groepsbegeleiders en eventuele ondersteunende personen, bijvoorbeeld partners, familieleden of vertalers.

Voor en na de sessie is er ruimte voor informele gesprekken en verbinding. Gezonde tussendoortjes en een gezellige, aangename en private zaal helpen hierbij. De stabiliteit van de groepsleden bevordert ook de vorming van het sociale netwerk.